Stimulus, s.r.o. Prešov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O NÁS

-

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Stimulus spol. s r.o. je stavebná činnosť.
V tejto oblasti sa spoločnosť zameriava predovšetkým na špeciálne stavebné práce, ale významnú časť produkcie tvorí aj klasická stavebná činnosť zameraná na občiansku aj priemyselnú výstavbu. Menšiu, nie však menej významnú časť tvorí zámočnícka výroba.


Špeciálna stavebná výroba je zameraná na:

• bezškárové priemyselné podlahové systémy
• podlahové systémy pre parkovacie domy a garáže
• sanácie betónových konštrukcií
• zosilňovanie železobetónových konštrukcií
• nátery betónových konštrukcií
• chemicky odolné izolácie
• hydroizolácie spodných stavieb
• hydroizolácie nádrží, záchytných jímok, bazénov, balkónov a terás
• injektážebezškárové priemyselné podlahové systémy

V rôznych oblastiach stavebníctva sú na podlahové systémy kladené rovnaké požiadavky, predovšetkým  bezproblémová a bezpečná prevádzka a údržba. Len správne navrhnutý a zrealizovaný podlahový systém garantuje dlhodobé použitie, bezpečné pracovné prostredie a minimalizuje riziko úrazu.
Stimulus s.r.o. ponúka riešenia rôznych povrchových úprav navrhnutých presne na mieru podľa špecifických požiadaviek rôznych odvetví priemyslu.


Vlastnosti realizovaných podláh - vysoká mechanická a chemická odolnosť, rôzne stupne protišmykovosti,  variabilita farebných odtieňov a stupňov lesku sú hlavným kritériom pre spokojného zákazníka.

Všetky materiály s ktorými pracujeme sú certifikované v rámci požiadaviek EÚ a vyrábajú sa v súlade so systémami kvality ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996.
Široký výber rôznych typov podlahových systémov od renomovaných svetových výrobcov zabezpečuje aj splnenie špeciálnych požiadaviek užívateľov – napr. aplikácie podláh aj na vlhké betónové podklady, rýchlo vytvrdzujúce podlahové systémy, odolnosť voči extrémnym zaťaženiam a pod.

- podlahové systémy pre priemysel a skladové priestory
epoxidové a polyuretánové stierky a nátery, polymér betónové stierky,
Požiadavky na dlhú životnosť, odolnosť voči tlaku, veľkému mechanickému zaťaženiu, voči obrusovaniu, pojazdu mechanizmov, odolnosť voči pôsobeniu chemikálií, ropných produktov a pod.

- podlahové systémy pre potravinárstvo
epoxidové a polyuretánové stierky a nátery, polymér betónové stierky,
Predovšetkým v oblasti potravinárskeho priemyslu je hygiena najvyššou prioritou, podlahy musia mať povrch bez pórov, musia vydržať pôsobenie agresívnych čistiacich prostriedkov, často veľmi vysokých teplôt, musia mať vysokú protišmykovosť, odolnosť voči nárazom. Podlahy v potravinárstve sú v mnohých prípadoch zaťažované aj extrémnymi teplotami, spojenými s vysokými požiadavkami na protišmykovosť.

- antistatické podlahové systémy
epoxidové, polyuretánové a polymér betónové stierky,
Základnou požiadavkou u uvedených systémov je schopnosť podlahy odviesť elektrostatický náboj. V priemyselných objektoch sa k tejto požiadavke pripájajú aj požiadavky na odolnosť voči obrusovaniu, veľkému zaťaženiu, pojazdu mechanizmov, odolnosť voči pôsobeniu chemikálií a pod.

- podlahové systémy pre zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby
epoxidové a polyuretánové stierky a nátery,
Pri uvedených typoch podláh je vysoký dôraz kladený hlavne na ľahkú čistiteľnosť a hygienickú nezávadnosť podláh, odolnosť voči chemickému zaťaženiu, nešmykľavosť, pohodu pri chôdzi a estetický vzhľad.

- podlahové systémy pre obchodné prevádzky
epoxidové a polyuretánové stierky a nátery,
Pri uvedených typoch podláh je vysoký dôraz kladený hlavne na ľahkú čistiteľnosť, nešmykľavosť, pohodu pri chôdzi a estetický vzhľad.

podlahové systémy pre parkovacie domy a garáže, pochôdzne lávky

Parkovacie plochy sú neustále vystavené agresívnym chemikáliám a intenzívnej prevádzke a preto je dôležité chrániť ich povrch kvôli predĺženiu životnosti. V mnohých prípadoch plnia aj funkciu povrchovej vrstvy strechy, ktorá je naviac zaťažovaná pojazdom motorových vozidiel.

Požiadavky sú kladené predovšetkým na kompaktnosť systémov a odolnosť voči vzniku trhlín, odolnosť voči oderu, mechanickému zaťaženiu, ropným produktom, rozmrazovacím soliam a pod.


Tieto požiadavky kladené na pojazdné strechy parkovacích domov spĺňajú viacvrstvové epoxidové a polyuretánové systémy.sanácie betónových konštrukcií

Pri neustálom pôsobení dynamického a mechanického zaťažovania, poveternostných vplyvov, prevádzky, striedania teplôt a pod. dochádza k poškodzovaniu až deštrukcii betónových konštrukcií.

Spoločnosť Stimulus s.r.o. ponúka rôzne činnosti na zníženie resp. odstránenie týchto negatívnych vplyvov:


- sanácie betónových konštrukcií
sanácie a opravy betónových konštrukcií ručnou alebo strojovou aplikáciou sanačných materiálov, sanácie mostných konštrukcií a betónových vozoviek komínových telies a chladiacich veží, sanácie,opravy nosných betónových stĺpov a nosníkov pomocou nastriekania rozpínajúcou sa cementovou opravnou maltou,
ochranné protikorózne nátery betonárskej výstuže,
aplikácia tenkovrstvových stierok na opravy pohľadových betónov

- nátery betónových konštrukcií
ochranné polyuretánové, epoxidové a akrylátové nátery betónových konštrukcií odolné voči poveternostným vplyvom, chemickému zaťaženiu a UV lúčom

- zalievanie základov strojov a koľajových dráh
zalievanie a kotvenie základových konštrukcií a strojných zariadení pomocou cementových a epoxidových nezmraštivých zálievok,
zalievanie konštrukcií koľajových dráh

zosilňovanie železobetónových konštrukcií


- aplikácia lamiel, pásov a rohoží z uhlíkových alebo kevlarových vlákien na dodatočné zosilňovanie betónových konštrukcií pri rekonšrukciách a sanáciách objektov,

- pri zmenách statických systémov,

- pri odstraňovaní statických porúch a následkov chýb v projektoch


chemicky odolné izolácie

- realizácia špeciálnych izolácií železobetónových a oceľových záchytných jímok a vaní,

- aplikácia izolácií na báze epoxidových, polyuretánových alebo vinylesterových živíc, odolných voči extrémnemu chemickému zaťaženiu koncentrovanými aj zriedenými kyselinami a lúhmi,

- izolácie záchytných nádrží a jímok voči stálemu zaťaženiu ropnými produktami,

- realizácia izolácií na extrémne tepelné a chemické zaťaženie na báze polyuretánových živíc

hydroizolácie spodných stavieb

- realizácia stierkových a náterových izolácií na princípe cementových, bitúmenových alebo polyuretánových zmesí,

- aplikácia kryštalických izolačných systémov na dotesňovanie betónových konštrukcií,

- realizácie tzv. "bielych vaní" s použitím komplexných systémov s tesniacimi pásmi a tmelmi do dilatačných škár,

- aplikácie tesniacich PVC, TPE a kombi pásov do dilatačných škár,

- aplikácie napučniavacích a izolačných tmelov na izolácie prestupov potrubí a rozvodov v betónových konštrukciách,

- aplikácie tesniacich injektážnych hadíc na plánované a opakované utesňovanie stavebných škár u hlboko zakladaných objektov,

- izolácie voči pôsobeniu radónu,

- odstraňovanie havarijných stavov v tesnení betónových konštrukcií a pri náhlych výronoch vody

hydroizolácie nádrží, záchytných jímok, bazénov, balkónov a terás

- realizácia stierkových a náterových izolácií na princípe cementových, bitúmenových alebo polyuretánových zmesí,

- aplikácia kryštalických izolačných systémov na dotesňovanie betónových konštrukcií,

- realizácia stierkových, priamo obložiteľných izolácií bazénov, vaní a jímok,aplikácie izolačných stierok voči tlakovej vode a radónu,

- dotesňovanie prestupov potrubí napučniavacími tmelmi a pásmi,

- izolácie vodojemov a záchytných nádrží na pitnú vodu,

- systémové riešenia izolácií bazénov občianskych stavieb

nátery betónových konštrukcií


- ochranné epoxidové, polyuretánové a akrylátové nátery odolné voči poveternostným vplyvom, chemickému zaťaženiu a UV lúčom,

- nátery mostov, oporných múrov, záchytných stien, chladiacich veží, komínových telies a pod.

injektáže


- odstraňovanie trhlín v betónových konštrukciách,

- realizácie injektážnych systémov s aplikáciou epoxidových a polyuretánových živíc a akrylových gélov,

- zalievanie a injektovanie dutín a škár v betónových konštrukciách,

- vyplňovanie dutín a trhlín v betóne rýchlo vypeňujúcimi polyuetánovými injektážnymi živicami,

- aplikácia injektážnych mikrocementov na utesňovanie trhlín v horninách a v betóne

realizácie občianskych a priemyselných stavieb


- novostavby a rekonštrukcie priemyselných stavieb,

- novostavby občianskych stavieb a rodinných domov,

- rekonštrukcie a dostavby výrobných a skladových hál,

- pokládka kanalizačných sietí

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky